Inside the barrel of a wave, looking out at clear blue skies. Image links to short video about Rip CurlInside the barrel of a wave, looking out at clear blue skies. Image links to short video about Rip Curl

Maatschappelijk verantwoord

Rip Curl is een surfbedrijf dat in 1969 werd opgericht door twee surfers, Brian Singer en Doug Warbrick. Bijna 50 jaar later zijn ze nog steeds oprichter/directeur van het bedrijf en geloven ze sterk in eerlijk spel en consequent zakendoen.

Gaandeweg hebben ze duidelijk gemaakt hoe dingen de "Rip Curl Way" moeten worden gedaan en hebben ze een reeks Bedrijfsprincipes en -waarden ontwikkeld die nu een dagelijkse leidraad vormen voor hoe we handelen en ons gedragen als bedrijf en crew. Deze Principes en Waarden zijn...

  1. KLANTEN
  2. TOEGEWIJDE CREWLEDEN
  3. CREATIVITEIT EN INNOVATIE
  4. GEMEENSCHAP EN MILIEU
  5. EERLIJKHEID EN INTEGRITEIT
Maar onze inzet voor deze Principes en Waarden houdt niet op buiten de muren van de Rip Curl-kantoren en -vestigingen. Hij breidt zich uit naar de plaatsen waar onze producten worden gefabriceerd, de fabrieken waar dat gebeurt en ook de mensen binnen deze fabrieken.

Door ons te blijven inzetten voor de beste en eerlijkste praktijken met onze uitgebreide leverancierscrew zullen we de meest creatieve en innovatieve producten op de veiligste en beste manier aan onze klanten leveren. Door onszelf voortdurend te controleren bij het selecteren van en het samenwerken met onze leveranciers en ook door hierbij onze principes voor Eerlijkheid en Integriteit na te leven zullen we erin slagen om met een goede sociale naleving te werken in de Gemeenschap en het Milieu waarin deze leveranciers wonen.

Wij zijn verantwoordelijk voor de toepassing van deze Principes en Waarden die ons eraan herinneren hoe belangrijk het is om ervoor te zorgen dat de medewerkers die Rip Curl-producten fabriceren eerlijk worden behandeld in overeenstemming met de lokale en internationale wetgeving en de geaccepteerde internationale nalevingsnormen. We erkennen bij Rip Curl dat onze crewleden de ruggengraat zijn van ons bedrijf en we verwachten van onze zakenpartners dat zij dit begrijpen en de rechten van hun crewleden ook in acht zullen nemen.
Met deze algemene intentie in gedachten erkent Rip Curl ook de breedte van zijn leveranciersbestand en zijn vermogen om leveranciers en het niveau van verfijning van de toeleveringsketen te beïnvloeden. Het bereiken van een bevredigend niveau van naleving onder leveranciers is een continue proces dat tijd en inspanning vergt, maar dit is een proces waar Rip Curl zich sterk voor inzet. Het toekennen van middelen is daar een noodzakelijk onderdeel van.

Het is de bedoeling van Rip Curl om uitsluitend materiaal te kopen van bronnen die de Principes, Waarden en normen naleven die voor Rip Curl zo belangrijk zijn.

Al het materiaal moet worden gefabriceerd in overeenstemming met de toepasselijke wetten van de respectievelijke productielanden en met de internationale standaarden. Het is ook een fundamenteel onderdeel van onze zakenrelatie dat alle productie plaatsvindt in de afgesproken fabrieken die door Rip Curl werden geïnspecteerd en goedgekeurd. Niet-geautoriseerde uitbesteding, onderaanneming of andere indirecte productiemiddelen door de afgesproken fabrieken zijn onder geen voorwaarde toegestaan.

Rip Curl heeft de volgende fundamentele principes samengesteld die de Gedragscode van Rip Curl-fabrieken vormen.

Gedragscode van Rip Curl-fabrieken

Arbeidsverhouding: Werkgevers moeten arbeidsregels en -voorwaarden aannemen en naleven die de werknemers respecteren en ten minste hun rechten waarborgen krachtens nationale en internationale wet- en regelgeving op het gebied van arbeid en sociale zekerheid.

Geen discriminatie: Er mag niemand op het werk worden gediscrimineerd, met inbegrip van aanwerving, beloning, bevordering, discipline, beëindiging of pensionering of op grond van geslacht, ras, godsdienst, leeftijd, burgerlijke staat, handicap, seksuele geaardheid, nationaliteit, politieke overtuiging, sociale groep of etnische afkomst.

Intimidatie of misbruik: Alle werknemers zullen met respect en waardigheid worden behandeld. Geen enkele werknemer mag het slachtoffer worden van fysieke, seksuele, psychologische of verbale intimidatie of misbruik.

Dwangarbeid: Gebruik van dwangarbeid, inclusief slavernij en mensenhandel, dwangarbeid door gevangenen, contractarbeid, schuldslavernij of enige andere vorm is verboden. Van werknemers mag niet worden verlangd dat zij "borgsommen" of hun originele identiteitspapieren bij leveranciers in bewaring geven en alle werknemers moeten het recht hebben om in vrijheid een dienstverband aan te gaan en te beëindigen.

Kinderarbeid: Er mag niemand onder de 15 jaar in dienst worden genomen of onder de leerplichtige leeftijd, de hoogste leeftijd van deze twee gevallen.

Vrijheid van vereniging en recht op collectieve onderhandeling: Werkgevers moeten het recht op vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandeling erkennen en naleven.
Gezondheid, veiligheid en werkomgeving: Werkgevers zorgen voor een veilige en gezonde werkomgeving ter voorkoming van ongevallen en gezondheidsschade als gevolg van, verbonden met of tijdens het werk, of als gevolg van het gebruik van de faciliteiten van de werkgever. Werkgevers zullen verantwoorde maatregelen nemen ter beperking van de negatieve impact van de werkplek op het milieu.

Arbeidsuren: Werkgevers mogen niet verlangen van de werknemers dat zij langer werken dan de normale arbeidsuren en overuren die zijn toegestaan door de wetgeving van het land waar de werknemers werkzaam zijn. De normale werkweek mag niet uit meer dan 48 uur bestaan. Werkgevers zullen werknemers toestaan om gedurende elke periode van zeven dagen ten minste 24 opeenvolgende uren te rusten. Alle overuren vinden in onderling overleg plaats. Werkgevers zullen niet regelmatig om overuren vragen en zullen alle overwerk vergoeden tegen hogere tarieven. Behoudens uitzonderlijke omstandigheden mogen werknemers in totaal per week niet meer dan 60 normale arbeidsuren en overuren werken.

Vergoeding: Elke werknemer heeft recht op vergoeding voor een normale werkweek die volstaat om te voorzien in de basisbehoeften van de werknemer en deze een vrij besteedbaar inkomen geeft. Werkgevers zullen op zijn minst het minimumloon of het juiste geldende loon betalen, afhankelijk van wat hoger uitvalt, in naleving van alle wettelijke vereisten inzake loon en alle eventuele bijkomende voordelen die de wet of het contract voorschrijft.

Tweedelijnsleveranciers: De leverancier zal uitsluitend gebruik maken van en zoeken naar producten van andere leveranciers van goederen of diensten (bijv. versieringen, materiaal en andere vormen van inbreng) die voldoen aan de normen van deze gedragscode, in het bijzonder de wetten met betrekking tot slavernij en mensenhandel.
Rip Curl's factory floor, with crew hard at work making productsRip Curl's factory floor, with crew hard at work making products
close up shot of crew stitching a Rip Curl wetsuit with a sewing machineclose up shot of crew stitching a Rip Curl wetsuit with a sewing machine
A Rip Curl crew member works on products in the factoryA Rip Curl crew member works on products in the factory
closeup shot of hands working on clothing patternscloseup shot of hands working on clothing patterns
Interior of the Rip Curl factoryInterior of the Rip Curl factory
Interior of the rip curl factoryInterior of the rip curl factory

Fabriek in het bezit van Rip Curl

Sinds 1989 bezit en exploiteert Rip Curl een grote, ultramoderne wetsuitfabriek "Onsmooth Thai Co.,Ltd", gevestigd op 143 Moo 7 Thawangtarn, Saraphee, Chaingmai, Thailand. De fabriek heeft ongeveer 650 arbeiders in dienst en is een van de grootste werkgevers in de regio. Dankzij deze fabriek kunnen we onze prijzen, levertijden en rechten voor onze werknemers beheersen en tegelijkertijd de ultieme wetsuits voor surfers ontwikkelen.

Landen van productie

Door het technische assortiment producten dat wordt aangeboden door Rip Curl is onze toeleveringsketen divers en wijd verspreid met regionale kantoren die toezicht houden op de lokale leveranciers en het hoofdkantoor in Torquay dat de wereldwijde relaties met de leveranciers beheert. Regelmatige fabrieksinspecties en reizen om nieuwe producten te ontwikkelen vormen een belangrijk onderdeel voor het waarborgen van de transparantie van onze toeleveringsketen.

Inkooplanden: China, Thailand, India, Bangladesh, Vietnam, Hongkong, Indonesië, de Verenigde Staten, Cambodja, Portugal, Italië, Frankrijk, Marokko, Zuid-Korea, Australië, Brazilië, Japan, Zuid-Afrika

Audits bij onze leveranciers

Rip Curl werkt met Intertek, een toonaangevende wereldwijde kwaliteitsauditor, die de audits voor ons uitvoert. Aan de hand van het WCA-format (Workplace Conditions Assessment) zorgt Rip Curl ervoor dat onze fabrieken onze Gedragscode voor de werkplaats naleven en zich houden aan de lokale wetgeving ter bescherming van fabrieksarbeiders.